Про подання статзвітності 2-ТП(водгосп)

Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) (далі – Звіт).

    Звіти подаються до Держводагентства через спеціалізовані підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління, які є виконавцями робіт зі складання державного водного кадастру (далі – організації, що належать до сфери управління Держводагентства), за місцем здійснення водокористування.

    Звіт складається на основі даних первинного обліку водокористування згідно з показниками засобів вимірювальної техніки, результатів вимірювань показників якості води (не менше ніж один раз на квартал), які подаються до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, разом зі Звітом.

    За відсутності засобів вимірювальної техніки Звіт складається за технологічними даними (з використанням побічних методів обліку).

    Обсяги, періодичність та методи інструментально-лабораторних вимірювань якості зворотних (стічних) вод визначаються водокористувачами та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства.

    Інформація, що міститься у Звіті, є первинними даними про водокористувача та його водогосподарську діяльність.

    Звітним періодом є календарний рік. Водокористувачі не пізніше 01 лютого наступного за звітним року подають Звіти до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства.

   Водокористувачі, які здійснюють передачу води іншим водокористувачам та/або прийом зворотних (стічних) вод від інших водокористувачів, щороку до 01 лютого при поданні Звіту надають перелік таких водокористувачів з інформацією щодо об’ємів води, врахованих у договорах на водопостачання (поставку води) і водовідведення.

   Копії Звітів з відміткою про одержання (штампом організації, що прийняла Звіт, та датою прийняття) подаються платниками рентної плати за спеціальне використання води разом з податковими деклараціями зазначеного збору до територіальних органів ДФС.

   Звіт підписується водокористувачем (уповноваженою особою водокористувача) та скріплюється печаткою (за наявності).

    Особа, що підписала Звіт, забезпечує правильність складання Звіту, достовірність наведених у ньому даних і своєчасне його подання.

    Помилки або недостовірні дані, виявлені у Звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) Звіту не пізніше 10 лютого наступного за звітним року.

   Аналіз достовірності звітних даних здійснюється на підставі наданих водокористувачами даних первинного обліку водокористування та результатів хімічних аналізів води, дозволів на спеціальне водокористування, а також нормативних розрахунків водокористування та водовідведення.

     Встановлений строк подання у РОВР у Волинській області  державної статистичної звітності за формою 2-ТП (водгосп) про використання водних ресурсів за квартал для підприємств, установ і організацій (водокористувачів) області не пізніше 1 лютого наступного за звітним роком.

    Відповідальність за правильне і повне складання, а також своєчасне подання звіту відповідним адресатам покладається на керівника підприємства.

    Несвоєчасне подання звіту буде розглядатись як порушення ст.44 п.7 Водного кодексу України, яке згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення тягне за собою накладання штрафу на посадових осіб.

    Консультацію по питаннях складання звіту за формою 2-ТП (водгосп) Ви можете одержати у відділі використання водних ресурсів та моніторингу вод  РОВР у Волинській області (м. Луцьк, вул. 8 Березня, 1, т. 22-44-13, 2-й поверх).

Перелік документів, які необхідно мати при здачі статзвітності:

1. Попередній звіт по формі 2- ТП (водгосп).

2. Пояснювальну записку про зміни , що сталися на протязі кварталу з водопостачанням та водовідведенням, вказувати аварійні скиди вод.

3. Журнал первинного обліку води.

4. Підриємства, які не мають самостійного забору води повинні погодити фактичне водоспоживання з підприємством, в якого беруть воду.

5. Підприємства, які мають самостійний забор води, повинні надати перелік підприємств та водокористувачів , яким передається вода , з погодженими ними фактичним водоспоживанням.

6. Розрахунки збору за спеціальне використання водних ресурсів в звітному кварталі.

7. Погоджені ліміти використання води.

8. Підприємства, які виробляють продукцію, повинні представити довідку про фактичний обсяг випуску продукції (сировини) в звітному кварталі в одиницях на які погоджений ліміт використання.

9. Підприємства, які мають самостійний скид у водойми, повинні надати затверджені ГДС стічних вод та журнали обліку якості скинутих стічних вод з фактичними концентраціями стічних вод, які скиаються в водойми,середньорічні аналізи, порівняно з встановленими та затвердженими органами Мінекобезпеки ГДС.

10. Підприємства, які мають самостійний скид в водойми, повинні надати перелік підприємств водокористувачів,від яких приймаються води, з погодженим фактичним об'ємом вод.

11. Підприємства, які мають самостійний забір води чи самостійний скид у водойми, повинні представити дозвіл на спецводокористування.

Підприємства, що передають стічні води іншому підприємству, повинні надати журнали обліку якості переданих стічних вод  та фактичними концентраціями.